Zoals bij elke huurgelegenheid, heeft Autoverhuur Plus ook huurvoorwaarden. Zo kunt u direct zien waar u aan toe bent en zullen er geen onverwachte verrassingen plaatsvinden. De huurvoorwaarden zijn hieronder te lezen.

Huurvoorwaarden Autoverhuur Plus

 

Huurovereenkomst
Voorafgaand aan de huur wordt een huurovereenkomst opgesteld. Ondertekenen van deze huurovereenkomst betekent dat u de huurvoorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

 1. Autoverhuur Plus

Autoverhuur Plus handeld tevens onder de bedrijfsnaam Rentmobiel. Overal waar Autoverhuur Plus vermeld staat wordt ook Rentmobiel bedoeld.

 1. Bestuurder

De bestuurder dient een minimale leeftijd van 21 jaar te hebben en dient minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs te zijn..

 1. Extra bestuurders

Bij Autoverhuur Plus kunnen meerdere bestuurders rijden in onze huurvoertuigen. Hiervoor rekenen wij geen extra kosten. Voorwaarde is wel dat de bestuurders zich vooraf legitimeren en een bestuurdersverklaring ondertekenen. Zonder deze ondertekende bestuurdersverklaring gelden er geen maximum limieten van het eigen risico voor de huurder zoals vermeld in punt 6 van deze Algemene Voorwaarden.

 1. Legitimatie

Vóór de verhuur geldt dat er gelegitimeerd moet worden door huurder en bestuurder met een geldig rijbewijs én een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart).  Autoverhuur Plus behoudt altijd het recht om zonder opgave van reden een voertuig niet te verhuren.

 1. Betalingsvoorwaarden

De te verwachten huurkosten vermeerdert met € 250,- borg dienen vooraf (bij afhalen van het te huren voertuig) contant of via pin te worden betaald. Na het inleveren van het voertuig worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht.  Eventueel extra gemaakte kosten worden verrekend met de borg. De borg, eventueel met aftrek van extra gemaakte kosten, wordt direct na het inleveren van het voertuig terugbetaald, mits er aan de huurvoorwaarden is voldaan en er geen schade is. Terugbetaling van de borg geschiedt afhankelijk van hoe er vooraf betaald is contant of via retourpinnen.

 1. Verzekering

Onze wagens zijn WA verzekerd en eventuele bijrijders zijn meeverzekerd. Het eigen risico bedraagt € 1000 per schadegeval. Het eigen risico is niet te verlagen. Schade boven 1,80 meter is altijd voor rekening van de huurder met een maximum van € 2500. Huurder is aansprakelijk voor elke schade gemaakt vanaf het moment van afhalen tot het moment van inleveren van het gehuurde en is per schadegeval aansprakelijk tot maximaal het geldende eigen risico bedrag. Wanneer een huurder zich bij schade niet heeft gehouden aan de algemene voorwaarden van Autoverhuur Plus is de huurder voor het volledige schadebedrag verantwoordelijk. In geval van schade dient de huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Per schadegeval rekenen wij € 25,00 administratiekosten. Voor koeriers -en transportbedrijven geldt een verhoogd eigen risico van 2000 euro en voor boven 1,80 meter een eigen risico van 3500 euro.

 1. Pech

Wanneer de huurder tijdens de huurperiode problemen of pech heeft met het voertuig dient deze eerst de verhuurder te bellen. Verhuurder zal vervolgens aangeven en/of akkoord geven of de ANWB gebeld moet worden. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgschade die de huurder lijdt als gevolg van pech met het gehuurd voertuig en/of als gevolg van defect zijn of gaan van de verhuis- en transport benodigdheden. Kosten ontstaan ten gevolge van pech door één of meerdere banden zijn altijd voor de huurder.

 1. Aantal vrije kilometers

Het aantal vrije kilometers is afhankelijk van de huurperiode, welke vooraf is bepaald. Deze staan vermeld op de offerte.

 1. Voertuig inleveren

Het verhuurde voertuig wordt bij aanvang van de huurperiode met een volle tank brandstof afgeleverd. Het voertuig dient met een volle tank brandstof na de huurperiode ingeleverd te worden. Het voertuig dient tot de rand vol getankt te worden. Tussen aftanken en inleveren van het voertuig mag er maximaal 3 kilometer gereden zijn.  Mocht u geen gelegenheid hiervoor hebben, dan zullen wij het voertuig voor u aftanken. We rekenen hiervoor € 25,- bovenop de rekening van de getankte brandstof. Daarbij dient het voertuig schoon ingeleverd te worden. Wanneer het gehuurde niet schoon ingeleverd wordt, dan brengen wij € 25,- schoonmaakkosten in rekening. Als blijkt dat iets niet meer valt schoon te maken, wordt dit als schade gerekend. Wanneer het voertuig later ingeleverd wordt dan  op de terugbreng datum en het tijdstip zoals vermeld op de offerte, wordt € 25,- per elk extra uur in rekening gebracht. Er wordt altijd in volledige uren gerekend. Alle eventuele extra kosten voortvloeiend uit het te laat inleveren van het voertuig die door Autoverhuur Plus gemaakt moeten worden, komen voor rekening van de huurder (Denk hierbij aan het bijhuren van een extra voertuig voor de volgende huurder). Het voertuig dient bij Zaagstraat 15, 7556 MX te Hengelo te worden ingeleverd.

 1. Boetes

Boetes zijn altijd voor rekening van de huurder. Boetes worden doorberekend aan de huurder en vermeerderd met € 25,00 administratiekosten.

 1. Bedrijven

Voor zover de huurder handelt of heeft gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de verhuurder in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek, tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan € 40,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

 1. GPS en rijstijl

U bent er van op de hoogte dat het voertuig uitgerust kan zijn met een GPS tracker en/of een zogenaamde blackbox.

 1. Schade

Eventuele vooraf geconstateerde schade aan het voertuig dient gedocumenteerd te worden en voor vertrek aan Autoverhuur Plus te worden gemeld.

14.. Offerte

Bij het door Autoverhuur Plus niet geheel of gedeeltelijk na kunnen komen van de aangeboden offerte of anders gemaakte afspraken, kan de huurder op geen enkele manier Autoverhuur Plus aansprakelijk stellen voor de hieruit voor huurder voortvloeiende schade en/of gevolgschade. De ondertekende offerte geldt tevens als bindend huurcontract.

 1. Bedragen en tarieven

De vermelde bedragen in deze Algemene voorwaarden zijn de op het moment van ondertekenen geldende bedragen. Bij toekomstige afgenomen diensten gelden de op dat moment vermelde bedragen die dan in de  Algemene voorwaarden op de website van Autoverhuur Plus vermeld staan.